Atribuţii asociaţie de proprietari


Adunarea generală :

 • alege şi revocã din funcţie preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociaţiei de proprietari;
 • adoptã, modificã sau revocã hotãrâri;
 • adoptã şi modificã bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • mandateazã comitetul executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupã funcţia de administrator al imobilului sau a altor angajaţi ori prestatori, în scopul administrãrii şi bunei funcţionãri a clãdirii;
 • exercitã alte atribuţii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaţi.

Atributii comitet executiv :

 • duce la îndeplinire hotãrârile adunãrii generale şi urmãreşte respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere ale asociaţiei deproprietari;
 • emite, dacã este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adunãrilor generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari;
 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregãteşte desfãşurarea adunãrilor generale
 • reglementeazã folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea pãrţilor proprietãţii comune,inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietãţii comune,în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • întocmeşte sau propune planuri de mãsuri şi activitãţi, conform cu responsabilitãţile ce le revin, şi urmãreşte realizarea lor;
 • supravegheazã desfãşurarea tuturor activitãţilor din cadrul asociaţiei de proprietari,în mod special situaţia încasãrilor şi a plãţilor lunare;
 • pentru realizarea scopului şi a activitãţilor asociaţiei de proprietari, angajeazã şi demite personalul necesar, încheie şi reziliazã contracte cu persoane fizice/juridice;
 • îşi asumã obligaţii, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, privind interesele legate de clãdire;
 • iniţiazã sau apãrã în procese, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, interesele legate de clãdire;
 • stabileşte sistemul propriu de penalizãri al asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de platã ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale;
 • avizeazã documentele asociaţiei de proprietari;
 • asigurã completarea la zi a cãrţii tehnice a construcţiei;
 • asigurã urmãrirea comportãrii în timp a construcţiei, pe toatã durata de existenţã a acesteia;
 • gestioneazã situaţiile excepţionale şi de crizã;
 • exercitã alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotãrârile adunãrii generale;
 • aprobã lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotãrârii adunãrii generale;
 • stabileşte cotele de participare pe persoanã la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clãdire şi pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lunã; stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriaşii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoanã şi care trebuie sã fie de cel puţin 15 zile pe lunã, conform hotãrârii adunãrii generale;
 • analizeazã problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia mãsuri pentru rezolvarea acestora, conform hotãrârii adunãrii generale;
 • ia toate mãsurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectueazã reparaţii la pãrţile comune, urmând ca sumele aferente reparaţiilor respective sã fie suportate de toţi proprietarii, proporţional cu cota indivizã.

Atributii presedinte :

 • reprezintã asociaţia în derularea contractelor şi isi asuma obligaţii în numele acesteia;
 • reprezintã asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie impotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile fata de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contesta o hotãrâre a adunãrii generale a proprietarilor;
 • supravegheazã şi urmãreşte aplicarea hotãrârilor adunãrii generale, respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv.
 • poate propune comitetului executiv sau adunãrii generale, dupã caz, mãsuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotãrârile şi deciziile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare.
 • urmãreşte îndeplinirea obligaţiilor cetãţeneşti ce revin proprietarilor şi punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv;
 • pãstreazã şi urmãreşte ţinerea la zi a cãrţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari.

Ştampila asociaţiei de proprietari se pãstreazã şi se foloseşte numai de cãtre preşedinte sau de vicepreşedinte.
În cazul în care preşedintele se aflã în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de cãtre un vicepreşedinte, numit de preşedintele asociaţiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea sã fie convocatã o adunare generalã pentru a alege un nou preşedinte.

Atributii comisia de cenzori :

 • verificã legalitatea actelor şi documentelor, a hotãrârilor, deciziilor, regulilor şi a regulamentelor;
 • verificã execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • verificã gestiunea financiar-contabilã;
 • cel puţin o datã pe an, întocmeşte şi prezintã adunãrii generale rapoarte asupra activitãţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând mãsuri.

Atributii administrator :

Administratorul asigurã managementul de proprietate al condominiului prin:

 • prestarea serviciilor conform atribuţiilor, obligaţiilor şi responsabilitãţilor atribuite de comitetul executiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor bãneşti, dacã nu are angajat un casier;
 • efectuarea formalitãţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clãdirii, derularea şi urmãrirea realizãrii acestor contracte; d) asigurarea cunoaşterii şi respectãrii regulilor cu privire la proprietatea comunã;
 • gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetãţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autoritãţile publice. Obligaţiile cetãţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generalã;
 • îndeplinirea oricãror alte obligaţii expres prevãzute de lege, precum şi a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociaţia de proprietari. Contabilul rãspunde de organizarea şi conducerea contabilitãţii, în condiţiile legii.

La asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã simplã,administratorii de imobile pot cumula şifuncţia de contabil

Administratorul care îndeplineşte şi funcţia de contabil în partidã simplã are obligaţia sã întocmeascã şi sã completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale,registrul pentru evidenţa fondului de penalizãri, precum şi alte formulare specifice activitãţii de contabilitate, prevãzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

În situaţia în care asociaţia de proprietari angajeazã un casier, acesta rãspunde de efectuarea operaţiunilor de încasãri şi plãţi în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operaţiunilor de casã.

La asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã simplã, administratorii de imobile pot cumula şi funcţia de casier. Pentru încasãrile în numerar, asociaţia de proprietari are obligaţia sã emitã chitanţe care vor cuprinde obligatoriu urmãtoarele date:

 • numãrul de ordine, în baza unei serii, care identificã chitanţa în mod unic;
 • data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare fiscalã ale asociaţiei de proprietari pentru care se emite chitanţa.

Statistici

Vizitatori astazi: 24
Total vizitatori: 196093

Ip: 18.232.179.5


Date contact
Compartiment Asociatii Proprietari
 • Adresa: str. Traian nr. 93, Bloc A4, Galati, Romania
 • Telefon: +40 0236/307789
 • Email: asociatiiproprietari@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: vizualizat

Filename: _blocks/footer.php

Line Number: 196